Algemene Leveringsvoorwaarden
Verder met Opleidingen

Artikel 1: Definities
Verder met Opleidingen: organisatie gevestigd te Oegstgeest met als doel het opleiden en trainen van medewerkers van diverse organisaties, met name (semi)overheidsorganisaties

Klant/Opdrachtgever: de organisatie of het organisatieonderdeel waarmee Verder met Opleidingen een overeenkomst met betrekking tot het afnemen van een opleiding sluit. In onderstaande tekst steeds met ‘klant’ aangeduid

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de klant aan een opleiding deelneemt. In-Company opleiding: een door Verder met Opleidingen georganiseerde opleiding, die door Verder met Opleidingen op een door de klant aan te wijzen locatie wordt gegeven.

Opleiding met open inschrijving: opleiding die door Verder met Opleidingen opengesteld wordt voor deelnemers van verschillende organisaties die zich hiervoor kunnen aanmelden volgens de aanwijzingen in de (advertentie)tekst

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in het kader waarvan Van VelzenDevelopment in opdracht van de klant een opleiding verzorgt.

Voorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Verder met Opleidingen aan de klant aanbiedt een opleiding te verzorgen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bij aanvaarding van een aanbod komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod, tenzij Verder met Opleidingen onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. De aanvaarding van een aanbod heeft in de meeste gevallen de vorm van een door beide partijen getekende offerte.

Artikel 4: Verplichtingen klant bij een overeenkomst over het verzorgen van een in-company opleiding door Verder met Opleidingen
De klant wijst ter uitvoering van de overeenkomst een contactpersoon aan waarmee door Verder met Opleidingen overleg gevoerd kan worden over eventuele inhoudelijke en organisatorische vragen met betrekking tot de opleiding. De klant zorgt er voor dat een van haar medewerkers ter plekke aanwezig is wanneer de opleiding wordt gegeven teneinde de praktische gang van zaken rondom de opleiding te begeleiden, alsmede om eventuele problemen op te lossen. Voor zover sprake is van een In-Company opleiding draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor – en de kosten van – de logistiek rondom de opleiding,
waaronder ondermeer – doch niet uitsluitend – wordt verstaan de zorg voor een lesruimte, koffie, thee, lunch, diner, eventuele overnachtingsruimte, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst
Verder met Opleidingen zal zich naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Verder met Opleidingen behoudt zich het recht voor een docent of een trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Bij onverwachte ziekte of verhindering van een docent of een trainer, is Verder met Opleidingen verantwoordelijk voor een vervanging.

Artikel 6: Prijzen
Als uitgangspunt voor de bepaling van de prijs van een opleiding geldt de prijs zoals
deze staat vermeld in de uitgebrachte offerte.

Artikel 7: Betaling
Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de klant aan Verder met Opleidingen over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Eventuele restitutie naar de klant wordt binnen een termijn van 30 dagen voldaan.

Artikel 8: Annulering van de overeenkomst door de klant
Annulering door de klant van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven. Na ingang van de gestelde overeenkomst geldt een algemene bedenktijd van 14 dagen.
Bij annulering tot twaalf weken voor de overeengekomen eerste cursusdag wordt 25% van de overeengekomen cursuskosten in rekening gebracht, bij annulering tot acht weken voor de geplande eerste cursusdag wordt 50% van de overeengekomen cursuskosten in rekening gebracht, bij annulering tot vier weken voor de geplande eerste cursusdag wordt 75% van de overeengekomen cursuskosten in rekening gebracht en bij annulering binnen vier weken voor de overeengekomen eerste cursusdag zijn de volledige overeengekomen cursuskosten verschuldigd door de Klant. Bij het open inschrijvingsaanbod geldt dat degene die zich heeft aangemeld, een bedenktijd heeft van 14 dagen alvorens de inschrijving definitief is.

Artikel 9: Intellectuele eigendommen
Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Verder met Opleidingen bij de uitvoering van de opleiding of de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, komen toe aan Verder met Opleidingen, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verder met Opleidingen is het de klant niet toegestaan de aan Verder met Opleidingen ingevolge het bepaalde in het vorige lid toekomende producten van geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 10: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Opleidingen met open inschrijving
Bij een cursus met open inschrijving is de deelname pas definitief na betalen van het cursusgeld. Als een deelnemer meer dan 6 weken van tevoren annuleert, krijgt hij het cursusgeld (minus administratiekosten van € 150,-) teruggestort. Tussen de 6 en 3 weken van tevoren 50% restitutie, minder dan 3 weken voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk. Er mag altijd een vervangende deelnemer gestuurd worden.